1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem strony internetowej sylwiagarbaciak.pl (dalej jako: sklep internetowy, serwis internetowy); (zwanej dalej: „Stroną internetową”).
 
2. Właścicielem strony i jednocześnie administratorem danych jest Centrum Rozwoju Kompetencji HAPPY MIND Sylwia Garbaciak, ul. Grabowa 3W, 62-025 Siekierki Wielkie, NIP: 7661071851, zwanego dalej Centrum Rozwoju Kompetencji HAPPY MIND Sylwia Garbaciak.
 
3. Dane osobowe zbierane przez Centrum Rozwoju Kompetencji HAPPY MIND Sylwia Garbaciak za pośrednictwem Strony internetowej są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane również RODO. Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133,poz 833 ze zm., zwanej dalej ustawą o ochronie danych osobowych). Ustawy z dnia 18 lipca 2020 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.). Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo Telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800 ze zm.
 
4. Centrum Rozwoju Kompetencji HAPPY MIND Sylwia Garbaciak dokłada szczególnej staranności do poszanowania prywatności Klientów odwiedzających Stronę internetową.
 
                                              § 1 Rodzaj przetwarzanych danych, cele oraz podstawa prawna
 
1. Centrum Rozwoju Kompetencji HAPPY MIND Sylwia Garbaciak zbiera informacje dotyczące osób fizycznych dokonujących czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z ich działalnością, osób fizycznych prowadzących we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową oraz osób fizycznych reprezentujących osoby prawne lub jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzące we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, zwanych dalej łącznie Klientami.
 
2. Dane osobowe Klientów są zbierane w przypadku:
a. Podstawą przetwarzania danych osobowych Klienta jest wyrażenie przez niego zgody na przetwarzanie danych osobowych (wyjątkiem są dane zbierane automatycznie za pomocą plików cookies oraz danych logowania; o których mowa poniżej w punkcie 4.). Zgoda jest wyrażona poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza kontaktowego. Dane w formularzu kontaktowym przetwarzane są dla celów określonych w formularzu, najczęściej w celu umożliwienia kontaktu z Klientem droga poczty elektronicznej lub innego kontaktu handlowego.
b. korzystania z usługi formularza kontaktowego na Stronie internetowej w celu wykonania umowy świadczonej drogą elektroniczną. Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi formularza kontaktowego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
 
3. W przypadku skorzystania z usługi formularza kontaktowego, Klient podaje następujące dane: a. adres e-mail b. imię c. nazwisko.
 
4. Podczas korzystania ze Strony internetowej mogą być pobierane dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do komputera Klienta lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego (dane logowania).
 
5. Od Klientów mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych na Stronie internetowej. Podstawa prawna – prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na poprawie funkcjonalności tych usług.
 
6. Dane zbieranie automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań Klientów na Stronie internetowej, zbierania danych demograficznych o Klientach Strony Internetowej, lub do personalizacji zawartości strony internetowej w celu ulepszania jej zawartości.  Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem i zapewnienia sprawnej obsługi hostingowej i nie są kojarzone z danymi poszczególnych Klientów.
 
7. Zakres danych gromadzonych o Kliencie za pośrednictwem Sklepu oraz sposób ich wykorzystania.
a. Zakres przetwarzania danych zależy od zakresu udzielonej przez Klienta zgody lub spełnienia innego rodzaju przesłanki legalizującej przetwarzanie danych osobowych. Przesłankami tymi w szczególności są realizacja umowy lub marketing własnych produktów, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o ochronie danych osobowych.
b. W przypadku udzielenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, użytkownik powinien podać dane umożliwiające jego identyfikację oraz kontakt z nim, wskazane w § 1, punkt 3 dane tj. co najmniej imię, nazwisko, adres e-mail. Podanie innych danych osobowych jest dobrowolne i zależne od woli osoby udzielającej zgody na ich przetwarzanie.
c. W przypadku niektórych produktów i usług konieczne może stać się podanie bardziej szczegółowego zakresu danych osobowych. W takim przypadku cele przetwarzania zostaną wskazane jednocześnie wraz z odpowiednim formularzem służącym do zarejestrowania odpowiednich danych osobowych przez użytkownika.
d. Dane osobowe Klienta mogą być wykorzystywane w szczególności dla następujących celów:
i. realizacji zamówień,
ii. działań marketingowych, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, wliczając analizę zachowań i potrzeb użytkowników, analizę rynku,iii. wysyłanie newslettera bądź wysyłkę wiadomości SMS po wyrażeniu odpowiedniej zgody,
iv. tworzenia baz danych użytkowników,
v. ulepszenia mojej oferty produktowej oraz zawartości Sklepu,
vi. w innych celach określonych w niniejszej polityce prywatności lub w regulaminie.
 
8. Dane zbierane przez Centrum Rozwoju Kompetencji HAPPY MIND Sylwia Garbaciak  jako administratora danych osobowych mogą zostać na zasadach określonych w art. 31 ustawy o
ochronie danych osobowych, powierzone do przetwarzania podmiotom trzecim bez odrębnej zgody użytkownika. Ponadto dane pozyskane z formularzy nie mogą być przekazywane podmiotom trzecim.
9. Przekazanie danych osobowych do Centrum Rozwoju Kompetencji HAPPY MIND Sylwia Garbaciak jest dobrowolne.
 
                            § 2 Komu udostępniane lub powierzane są dane oraz jak długo są przechowywane.
 
1. Dane osobowe Klienta przekazywane są dostawcom usług, z których korzysta Centrum Rozwoju Kompetencji HAPPY MIND Sylwia Garbaciak przy prowadzeniu Strony internetowej. Dostawcy usług, którym przekazywane są dane osobowe, w zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, albo podlegają poleceniom Centrum Rozwoju Kompetencji HAPPY MIND Sylwia Garbaciak co do celów i sposobów przetwarzania tych danych (podmioty przetwarzające) albo samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania (administratorzy).a. Podmioty przetwarzające. Centrum Rozwoju Kompetencji HAPPY MIND Sylwia Garbaciak korzysta z dostawców, którzy przetwarzają dane osobowe wyłącznie na polecenie Centrum Rozwoju Kompetencji HAPPY MIND Sylwia Garbaciak. Należą do nich m.in. dostawcy świadczący usługę hostingu, usługi księgowe, dostarczający systemy do marketingu, systemy do analizy ruchu na Stronie internetowej, systemy do analizy skuteczności kampanii marketingowychb. Administratorzy. Centrum Rozwoju Kompetencji HAPPY MIND Sylwia Garbaciak korzysta z dostawców, którzy nie działają wyłącznie na polecenie i sami ustalają cele i sposoby wykorzystania danych osobowych Klientów. Świadczą oni usługi płatności elektronicznych oraz bankowe.
 
2. Lokalizacja. Dostawcy usług mają siedzibę głównie w Polsce i w innych krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).
 
3. Dane osobowe Klientów przechowywane są:a. W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda wówczas dane osobowe Klienta przetwarzane są przez Centrum Rozwoju Kompetencji HAPPY MIND Sylwia Garbaciak tak długo, aż zgoda nie zostanie odwołana, a po odwołaniu zgody przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń jakie może podnosić Centrum Rozwoju Kompetencji HAPPY MIND Sylwia Garbaciak i jakie mogą być podnoszone wobec niego. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata.b. W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie umowy, wówczas dane osobowe Klienta przetwarzane są przez Centrum Rozwoju Kompetencji HAPPY MIND Sylwia Garbaciak tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata.
 
4. W przypadku skierowania żądania Centrum Rozwoju Kompetencji HAPPY MIND Sylwia Garbaciak udostępnia dane osobowe uprawnionym organom państwowym, w szczególności jednostkom organizacyjnym Prokuratury, Policji, Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej.
 
                                                                       § 3 Mechanizm cookies, adres IP
 
1. Strona internetowa używa niewielkich plików, zwanych cookies. Zapisywane są one przez Centrum Rozwoju Kompetencji HAPPY MIND Sylwia Garbaciak na urządzeniu końcowym osoby odwiedzającej Stronę internetową, jeżeli przeglądarka internetowa na to pozwala. Plik cookie zwykle zawiera nazwę domeny, z której pochodzi, swój „czas wygaśnięcia” oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik. Informacje zbierane za pomocą plików tego typu pomagają dostosowywać oferowane przez Centrum Rozwoju Kompetencji HAPPY MIND Sylwia Garbaciak produkty do indywidualnych preferencji i rzeczywistych potrzeb osób odwiedzających Stronę internetową.
 
2. Centrum Rozwoju Kompetencji HAPPY MIND Sylwia Garbaciak wykorzystuje dwa typy plików cookies:a. Cookies sesyjne: po zakończeniu sesji danej przeglądarki lub wyłączeniu komputera zapisane informacje są usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputerów Klientów.b. Cookies trwałe: są przechowywane w pamięci urządzenia końcowego Klienta i pozostają tam do momentu ich skasowania lub wygaśnięcia. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputera Klientów.
 
3. Centrum Rozwoju Kompetencji HAPPY MIND Sylwia Garbaciak wykorzystuje cookies własne w celu: a. analiz i badań oraz audytu oglądalności, a w szczególności do tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Klienci korzystają ze Strony internetowej i sklepu, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości.
 
4. Centrum Rozwoju Kompetencji HAPPY MIND Sylwia Garbaciak wykorzystuje cookies zewnętrzne w celu:a. prezentowania na stronach informacyjnych Strony, mapy wskazującej lokalizację biura Centrum Rozwoju Kompetencji HAPPY MIND Sylwia Garbaciak, za pomocą serwisu internetowego maps.google.com (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA)
 
5. Mechanizm cookies jest bezpieczny dla komputerów Klientów odwiedzających Stronę internetową. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do komputerów Klientów wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Niemniej w swoich przeglądarkach Klienci mają możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do komputerów. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Strony internetowej będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.
 
6. Centrum Rozwoju Kompetencji HAPPY MIND Sylwia Garbaciak może gromadzić adresy IP Klientów. Adres IP to numer przydzielany komputerowi osoby odwiedzającej Stronę internetową przez dostawcę usług internetowych. Numer IP umożliwia dostęp do Internetu. W większości przypadków jest przypisywany komputerowi dynamicznie, tj. zmienia się przy każdym połączeniu z Internetem i z tego powodu traktowany jest powszechnie, jako nieosobista informacja identyfikująca. Adres IP jest wykorzystywany przez Centrum Rozwoju Kompetencji HAPPY MIND Sylwia Garbaciak przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych (np. określeniu, z jakich regionów notujemy najwięcej odwiedzin), jako informacja przydatna przy administrowaniu i udoskonalaniu Strony internetowej, a także w celach bezpieczeństwa oraz ewentualnej identyfikacji obciążających serwer, niepożądanych automatycznych programów do przeglądania treści Strony internetowej. Pliki cookies wykorzystywane są także do dostosowania zawartości stron internetowych Strony internetowej i sklepu do preferencji Klienta oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Klienta Strony internetowej (po zalogowaniu) i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb.
 
                                                                 § 4 Prawa osób, których dane dotyczą
 
1. Prawo do cofnięcia zgody – podstawa prawna: art. 7 ust. 3 RODO.a. Klient ma prawo do cofnięcia każdej zgody, jakiej udzieliłb. Cofnięcie zgody ma skutek od momentu wycofania zgody.c. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez Centrum Rozwoju Kompetencji HAPPY MIND Sylwia Garbaciak zgodnie z prawem przed jej cofnięciem.d. Cofnięcie zgody nie pociąga za sobą dla Klienta żadnych negatywnych konsekwencji, może jednak uniemożliwić dalsze korzystanie z usług lub funkcjonalności, które zgodnie z prawem Centrum Rozwoju Kompetencji HAPPY MIND Sylwia Garbaciak może świadczyć jedynie za zgodą.
 
2. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych – podstawa prawna: art. 21 RODO.
 
a. Klient ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją – wobec przetwarzania jego danych osobowych, w tym profilowania, jeżeli Centrum Rozwoju Kompetencji HAPPY MIND Sylwia Garbaciak przetwarza jego dane w oparciu o prawnie uzasadniony interes, np. marketing produktów i usług Centrum Rozwoju Kompetencji HAPPY MIND Sylwia Garbaciak, prowadzenie statystyki korzystania z poszczególnych funkcjonalności Strony internetowej oraz ułatwienie korzystania ze Strony internetowej, a także badanie satysfakcji.
 
b. Rezygnacja w formie wiadomości e-mail z otrzymywania komunikatów marketingowych dotyczących produktów lub usług, będzie oznaczać sprzeciw Klienta na przetwarzanie jego danych osobowych, w tym profilowania w tych celach.c. Jeżeli sprzeciw Klienta okaże się zasadny Centrum Rozwoju Kompetencji HAPPY MIND Sylwia Garbaciak nie będzie miał innej podstawy prawnej do przetwarzania danych osobowych, dane osobowe Klienta zostaną usunięte, wobec przetwarzania których, Klient wniósł sprzeciw.
 
3. Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) – podstawa prawna: art. 17 RODO.
a. Klient ma prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych.
b. Klient ma prawo żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli:
i. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane
ii. wycofał określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o jego zgodę
iii. wniósł sprzeciw wobec wykorzystywania jego danych w celach marketingowychiv. dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem
v. dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie Państwa członkowskiego, któremu Centrum Rozwoju Kompetencji HAPPY MIND Sylwia Garbaciak podlega
vi. dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego
 
c. Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, Centrum Rozwoju Kompetencji HAPPY MIND Sylwia Garbaciak może zachować pewne dane osobowe w zakresie, w jakim przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, jak również do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega Centrum Rozwoju Kompetencji HAPPY MIND Sylwia Garbaciak. Dotyczy to w szczególności danych osobowych obejmujących: imię, nazwisko, adres e-mail, które to dane zachowywane są dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z usług Centrum Rozwoju Kompetencji HAPPY MIND Sylwia Garbaciak, czy też dodatkowo adresu zamieszkania/adresu korespondencyjnego, numeru zamówienia, które to dane zachowywane są dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z zawartymi umowami sprzedaży lub świadczeniem usług.
 
4. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych – podstawa prawna: art. 18 RODO.
 
a. Klient ma prawo do żądania ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych. Zgłoszenie żądania, do czasu jego rozpatrzenia uniemożliwia korzystanie z określonych funkcjonalności lub usług, z których korzystanie będzie się wiązało z przetwarzaniem danych objętych żądaniem. Centrum Rozwoju Kompetencji HAPPY MIND Sylwia Garbaciak nie będzie też wysyłał żadnych komunikatów, w tym marketingowych.
 
b. Klient ma prawo do żądania ograniczenia wykorzystania danych osobowych w następujących przypadkach:
i. gdy kwestionuje prawidłowość swoich danych osobowych – wówczas Centrum Rozwoju Kompetencji HAPPY MIND Sylwia Garbaciak ogranicza ich wykorzystanie na czas potrzebny do sprawdzenia prawidłowości danych, nie dłużej jednak niż na 7 dni.
ii. gdy przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych Klient zażąda ograniczenia ich wykorzystania
iii. gdy dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub wykorzystywane ale są one potrzebne Klientowi w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń
iv. gdy wniósł sprzeciw wobec wykorzystania jego danych – wówczas ograniczenie następuje na czas potrzebny do rozważenia, czy – ze względu na szczególną sytuację – ochrona interesów, praw i wolności Klienta przeważa nad interesami, które realizuje Administrator, przetwarzając dane osobowe Klienta.
 
5. Prawo dostępu do danych – podstawa prawna: art. 15 RODO.
 
a. Klient ma prawo uzyskać od Administratora potwierdzenie, czy przetwarza dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, Klient ma prawo:
i. uzyskać dostęp do swoich danych osobowych
ii. uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania danych Klienta albo o kryteriach ustalania tego okresu (gdy określenie planowanego okresu przetwarzania danych nie jest możliwe), o prawach przysługujących Klientowi na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską 
iii. uzyskać kopię swoich danych osobowych.
 
6. Prawo do sprostowania danych – podstawa prawna: art. 16 RODO.a. Klient ma prawo do żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jego danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, Klient, którego dane dotyczą ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym przez przedstawienie dodatkowego oświadczenia, kierując prośbę na adres poczty elektronicznej zgodnie z Polityką Prywatności.
 
7. Prawo do przenoszenia danych – podstawa prawna: art. 20 RODO.
Klient ma prawo otrzymać swoje dane osobowe, które dostarczył Administratorowi, a następnie przesłać je do innego, wybranego przez siebie, administratora danych osobowych. Klient ma również prawo żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez Administratora bezpośrednio takiemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe. W takim przypadku Administrator prześle dane osobowe Klienta w postaci pliku w formacie csv, który jest formatem powszechnie używanym, nadającym się do odczytu maszynowego i pozwalającym na przesłanie otrzymanych danych do innego administratora danych osobowych.
 
8. W sytuacji wystąpienia przez Klienta z uprawnieniem wynikającym z powyższych praw, Centrum Rozwoju Kompetencji HAPPY MIND Sylwia Garbaciak spełnia żądanie albo odmawia jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak -z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – Centrum Rozwoju Kompetencji HAPPY MIND Sylwia Garbaciak nie będzie mógł spełnić żądania w ciągu miesiąca, spełni je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując Klienta uprzednio w terminie miesiąca od otrzymania żądania – o zamierzonym przedłużeniu terminu oraz jego przyczynach.
 
9. Klient może zgłaszać do Administratora skargi, zapytania i wnioski dotyczące przetwarzana jego danych osobowych oraz realizacji przysługujących mu uprawnień.10. Klientowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w zakresie naruszenia jego praw do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO.
 
                                                                    § 5 Środki Ochrony danych osobowych
 
Informacje o użytkowniku są przetwarzane przez Centrum Rozwoju Kompetencji HAPPY MIND Sylwia Garbaciak z zachowaniem odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych spełniających wymagania polskiego prawa, w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych oraz rozporządzeniach wydanych na jej podstawie. Środki te mają na celu przede wszystkim zabezpieczenie danych osobowych użytkowników przed dostępem osób nieupoważnionych. W szczególności dostęp do danych osobowych użytkowników mają dostęp jedynie upoważnione osoby (pracownicy i zleceniobiorcy F Centrum Rozwoju Kompetencji HAPPY MIND Sylwia Garbaciak), którzy są zobowiązani do zachowania tych danych w tajemnicy. Zbiór danych osobowych użytkowników Sklepu (potencjalnych Klientów) służyć może do tworzenia bazy danych i jest traktowany jako baza danych osobowych.
 
                                                                     § 6 Zmiany Polityki Prywatności
 
1. Rozszerzenie lub zmiana zakresu lub treści świadczonych przez Centrum Rozwoju Kompetencji HAPPY MIND Sylwia Garbaciak usług, a także zmiany przepisów prawnych mogą spowodować, iż konieczne stanie się wprowadzenie zmian do Polityki prywatności i plików cookies.
 
2. Wraz ze zmianą wersji Polityki pojawi się data oznaczająca dzień jej wdrożenia oraz sygnatura oznaczająca daną wersję Polityki.
 
3. Żadna zmiana nie wpłynie negatywnie na fundamentalne prawo użytkownika do sprawowania przez niego kontroli nad przetwarzanymi przeze mnie danymi.4. Pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres: sylwia.garbaciak@gmail.com5. Data ostatniej modyfikacji: 15.03.2021 r.